De fouten op precancels

De fouten op precancels

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, dus ook bij het aanbrengen van de precancels. Van de ‘Old Types’ zijn de voornaamste: 

New York, N.Y

Men kan hierbij 2 typen onderscheiden, n.l. de ‘Wide Spacings’ de de ‘Narrow spacings’; in ‘t laatste geval zijn de W van New en de Y van York iets dichter bij elkaar dan bij de eerste. Hetzelfde is het geval bij Saint Paul, Minn. met de T van Saint en de P van Paul.

Louisville, Kentucky

Bij deze precancel komt het voor dat de V van Louisville iets lager gedrukt is dan de andere. Men spreekt dan van ‘low V’.

Deze fouten worden in de ‘Noble catalogus’ en/of PSS catalogus in het geheel niet genoemd, wel echter in de afzonderlijk uitgegeven ‘Specialist’s Guide to Bureau-Precancels’. Zo zijn er nog wel wat meer ‘fouten’ en verschillen in de precancels van de ‘Old Types’ te noemen; dit zou echter te ver voeren en men kan dan ook beter de ‘Specialist’s Guide’ raadplegen.

Ik wil er echter nog wel op wijzen dat de namen van sommige Staten bij de ‘Old Types’ verschillend gedrukt kunnen zijn, b.v. bij de Staat Oregon, die voluit gedrukt is en soms afgekort tot Oreg.

Ook komen sommige namen van dezelfde plaats in 2 typen voor, b.v. Oklahoma, Okla, t.w. in de typen 42 en 43. Tevens de plaats Saint Louis, die voorkomt als ST. Louis Mo en Saint Louis Mo.

Hoewel de ‘Old Types’ als behoorlijke precancels te beschouwen zijn, gingen er toch tamelijk spoedig stemmen op welke vonden dat deze precancels wel te grote letters hadden; na enige tijd en wel in 1927 ging men daarom tot een ander type over, in de Type chart ‘Standard Types’ genoemd; inderdaad tonen deze precancels kleinere letters zodat er meer van het zegelbeeld te zien is. Deze typen 61, 62 en 63 worden ‘wide spacings’ genoemd, omdat de lines grotere tussenruimte hebben dan de latere types, de z.g. ‘narrow types’, 71, 72 en 73

Deze ‘standard Types’ komen dus voor op de uitgifte van 1922, doch alleen op die met tanding 11 x 10½ nu ook op de waarde van ½ cent en de waarden tussen 10 en 50 cent, plus ook op de 1½ cent (Harding f.f.), 3 cent (Washington) en 4 cent (Taft), welke eerst in 1930 respectievelijk 1932 verschenen en natuurlijk op alle coils van deze serie, resp. 1, 1½, 2,3, 4, 5, 6 en 10 cent. Voorts ook op de Presidentials van 1938 (½ – 50 cent ), de 1, 2 en 3 cent van de ‘Defensie-zegels’ en daarnaast op de 1, 2 3 en 4 cent coils van de ‘Liberty serie’.

In het algemeen geldt voor de ‘Regulars 1931’, dat de Precancels op de horizontale zegels, dus op de 17, 20, 25, 30 en 50 cent (Scott 697-701) vertikaal zijn aangebracht, terwijl de plaatsnaam en Staat van boven naar beneden te lezen zijn. Er zijn echter 3 ‘fouten’ gemaakt, en wel bij de precancellation op de 20 cent in de plaatsen DES MOINES – IOWA, ook in DETROIT – MICHIGAN en in DALLAS – TEXAS. Bij een gedeelte van deze zegels zijn plaatsnaam en Staat ‘up’ gedrukt en zijn derhalve van beneden naar boven te lezen.

Bureau Down
Bureau Up

Ook bij de ‘Standard Types’ komen enige kenmerkende fouten voor, waarvan de voornaamste zijn:

Milwaukee, Wisconsin

Van de 1½ en 8 cent is bekend dat de zegels 46 en 96 van het vel de foutdruk Mikwaukee tonen.

Athol, Massachussets

De 1 cent coil van deze plaats komt voor met de opdruk Alhol, i.p.v. Athol en wel op de rijen 5 en 10 van de plaat.

 Cincinnati, Ohio

 De ½, 1, 1½, 2, 3 en 4 cent coils van de Liberty serie komt voor met OIHO i.p.v. Ohio.

 California

Van de Staatsnaam California is bekend dat bij verscheidene zegels de punt achter Calif_ ontbrak.

Dit is ook het geval bij de Staat Maine, Me. is de punt achter de E soms verdwenen.

Er zijn nog wel enkele andere fouten waard te vermelden, maar ik verwijs U ook hiervoor naar Specialist’s Guide.

Hoewel de ‘Standard Types’ toch nog wel veel van zegelbeeld laten zien, vonden velen in de USA dat deze voorafstempeling toch nog te veel van het zegelbeeld in beslag nam en op veler aandrang werd in 1938 overgegaan tot een type waarvan de ‘lines’ dichter bij elkaar staan, welke types dan ook in tegenstelling tot de Standard Types (ook wel ‘Wides’ genoemd), de naam ‘Narrow Types’ verkregen. Ook bij de ‘Narrow Types’ komen echter 3 regelige opdrukken voor als Corpus Christi, Texas.

Zoals bij alle andere types komt het hier ook voor dat de naam van de staat zowel voluit als afgekort vermeld staat. Sommige echter vonden ook deze voorafstempeling te ‘wide’ en om alle partijen tevreden te stellen is men er in 1954 toe overgegaan de lines nog dichter bij elkaar te plaatsen; de tussenruimte is nu zeer gering en daarom worden deze precancels de ‘very narrows’ genoemd.

Van dit type wordt de naam van de staat meestal in slechts 2 letters (zonder punt) aangeduid, b.v. NH – New Hamshire. 

De Narrow Types komen dus voor op de Presidentials en aIle uitgiften daarna en de Very Narrow Types op de serie van 1954, de Liberties en daarna.

Ook bij deze laatste 2 types komen enkele fouten voor en het is dus goed ook daarvoor de  ‘Speclalist’s Guide’ te raadplegen.

Zoals reeds gezegd is het doel van het voorafstempelen te bevorderen dat de desbetreffende stukken sneller op de plaats van bestemming  komen; men kan deze stukken dan ook direct aan de trein (dus met voorbij gaan van het postkantoor) bezorgen,omdat de zegels toch reeds gestempeld zijn. Niettemin is het vaak voorgekomen dat  dergelijke stukken toch op het postkantoor werden afgegeven en door onzorgvuldigheid (nog eens), nu door het vernietigingsstempel gestempeld werden.

Een ander aspect van de Bureau’s is, dat voor het aanbrengen van de voorafstempelingen twee settings gebruikt zijn, n.l. een ‘hand set’ en een ‘machine-set’. 

Daardoor zijn in de letters kleine verschillen te constateren. Bij de machine setting staan de letters iets korter, iets dunner, en staan deze daardoor iets verder van elkaar af dan bij de handset drukken. Deze handset drukken van zes of meer letters zijn een fractie van ‘n millimeter langer. De verschillen zijn echter minimaal, hoewel bij sommige letters toch wel te onderscheiden . Heeft u hierover vragen, stel ze gerust op een van de bijeenkomsten; er is altijd wel een medeverzamelaar die u kan helpen.

Voorts zijn er voor het vervaardigen van de voorafstempeling in de loop der jaren verschillende typen machines gebruikt, welke allemaal (zeer kleine) verschillen aanwijzen en waarvoor men ook de catalogus ‘Speclalist’s Guide’ kan nazien: de verschillende druklen worden uitgebreid uit de doeken gedaan.

In de U.S.A. (trouwens waar niet) is het van oudsher gewoonte geweest elkaar met Kerstmis kaarten te sturen. De postkantoren hebben het dan bijzonder druk, waarbij het soms niet te voorkomen is dat er achterstand met de verwerking ontstaat. Om de grote drukte het hoofd te bieden is men in 1969 in 4 steden ertoe overgegaan de toen uitgegeven Kerstzegel (Scott nummer 1384) van een voorafstempeling te voorzien en wel in Atlanta – Georgia; Baltimore – Maryland; Memphis – Tennessee en New Haven – Connecticut.

De voorafstempeling bestaat uit 2 dunne lines, op één regel met daartussen de plaats- en Staatsnaam in groene kleur.  De Kerstzegel van Atlanta – Georgia komt ook in zwarte inkt voor.

In 1970 werd het experiment herhaald, doch nu kon men de desbetreffende zegels (Scott nummer 1415-18) overal gebruiken; men had de zegels n.l. gewoonweg van 2 dunne golvende lijnen voorzien, zonder aanduiding van plaats- en Staatsnaam.

De Kerstzegel met religieuze afbeelding echter, (Scott nummer 1414), heeft men voorzien van twee dunne Lines, in het midden nog onderbroken teneinde het zegelbeeld zoveel mogelijk intact te laten.

 Het is geen wonder, dat deze voorafstempelingen ook met gewone afstempeling er over heen voorkomen (zie hieronder), hetgeen er toe leidde dat men in 1974 een afzonderlijke Kerstzegel heeft uitgegeven, (Scott nummer 1552), waarbij het woord ‘Precanceled’ in kleine letters op het zegel is gedrukt.